Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintAcute Scrotum []
. 2019; 11(2): 102-109 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.19981  

Acute Scrotum

Seyithan Özaydın, Yusuf Hakan Çavuşoğlu
Health Sciences University Ankara Dr Sami Ulus Maternity, Child Health And Diseases Training And Research Hospital

INTRODUCTION: Scrotum swelling, painful and hyperemic state is called acute scrotum (AS). The aim of this study was to evaluate the results of diagnosis, treatment and follow-up of AS patients.
METHODS: The records of 38 cases who were admitted to our clinic with AS between May 2005 and July 2007 were reviewed retrospectively.
RESULTS: The smallest of the cases was 7 years old and 16 years old. 13 (34.2%) testicular torsion (TT), 16 (42.1%) epididymo-orchitis (EO), 5 (13.1%) appendix torsion (AT), 2 (5.2%) acute idiopathic scrotal Edema (AİSE) was 1 (2.6%) infected infectious cyst (EEK) and 1 (2.6%) traumatic scrotal hematoma (TSH).

Doppler ultrasonography (DU) was performed in 29 (76.3%) patients. 9 (23.7%) were operated without DU. Of these, 4 (44.4%) were TT, 2 (22.2%) were EO and 3 were AT (33.3%).

Four of the 13 TT cases were neonates and 5 had undescended testis. Five of the patients (38.4%) were extravaginal and 8 (61.5%) were intravaginal. 7 (53.8%) orchiectomy and 6 (46.1%) detorsion and testicular fixation were performed. However, 3 (50%) of these patients had atrophy.

Urinary symptoms were not observed in 18.7% of patients with EO and urinary ultrasonography did not show any additional pathology. In addition, EO was associated with a systemic infection of 31.2%.


DISCUSSION AND CONCLUSION: A detailed history, physical examination, and imaging modalities are often possible for the differential diagnosis of AS, but if the tests are to take a long time, the direct operation of the patient is critical to the recovery of the testis.

Keywords: Acute scrotum, testicular torsion, epididymo-orchitis, torsion of the appendix


Akut Skrotum

Seyithan Özaydın, Yusuf Hakan Çavuşoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Skrotumun şiş, ağrılı ve hiperemik hale gelmesine akut skrotum (AS) denir. AS olgularımızın tanı, tedavi ve takip sonuçlarının literatür eşliğinde değerlendirilip sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2005-Temmuz 2007 arasında kliniğimize AS nedeniyle başvuran 38 olgunun dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların en küçüğü 7 günlük en büyüğü 16 yaşındaydı. 13’ü (%34.2) Testis torsiyonu (TT), 16’sı (%42.1) Epididimo-Orşit (EO), 5’i (%13.1) Apendiks Torsiyonu (AT), 2’si (%5.2) Akut İdiopatik Skrotal Ödem (AİSÖ), 1’i (%2.6) Enfekte Epididim Kisti (EEK), 1’i (%2.6) Travmatik Skrotal Hematom (TSH)’du.

Olguların 29’una (%76.3) Doppler Ultrasonografi (DU) yapıldı. 9’u (%23.7) DU yapılmadan ameliyata alındı. Bunların 4’ü (%44.4) TT, 2’si (%22.2) EO, 3’ü AT (%33.3) olarak saptandı.

On üç TT olgusunun 4’ü yenidoğan iken 5’inde inmemiş testis bulgusu mevcuttu. Ameliyat edilenlerin 5’i (%38.4) ekstravajinal, 8’i (%61.5) intravajinaldi. 7’sine (%53.8) orşiektomi, 6’sine (%46.1) detorsiyon ve testis fiksasyonu yapıldı. Ancak bunların 3’ünün (%50) atrofiye gittiği belirlendi.

EO olgularında %18.7 oranında idrar yakınması bulguları mevcutken hiçbirinin idrar kültüründe üreme olmadı ve üriner ultrasongrafilerinde ek patoloji saptanmadı. Ayrıca EO %31.2 oranında sistemik bir enfeksiyona eşlik etmekteydi.

AT olgularının sadece birinde (%20) mavi nokta bulgusu saptanırken dördü (%80) testis, biri (%20) epididim AT idi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ayrıntılı bir hikaye, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleriyle AS ayırıcı tanısı çoğunlukla mümkündür ancak tetkikler uzun zaman alacaksa hastanın doğrudan ameliyata alınması testisin kurtarılması açısından kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Akut skrotum, testis torsiyonu, epididimo-orşit, apendiks tosiyonu


Seyithan Özaydın, Yusuf Hakan Çavuşoğlu. Acute Scrotum. . 2019; 11(2): 102-109

Corresponding Author: Seyithan Özaydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale