Volume : 12 | İssue : 1 | Year : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintIsolation of Mycobacterium Species Using Simple Media Prepared From Lower Respiratory Tract Samples and Analysis of Cost/Effectiveness []
. 2020; 12(1): 77-81 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.25238  

Isolation of Mycobacterium Species Using Simple Media Prepared From Lower Respiratory Tract Samples and Analysis of Cost/Effectiveness

Özgür Yanılmaz1, Güner Söyletir2
1Marmara University Istanbul Pendik Education and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Istanbul
2Marmara University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Isolation of the causative agent is the gold standard for the diagnosis of tuberculosis. Most commonly used culture media for isolation are Lowenstein-Jensen(L-J) and automatic liquid medium(ALM). However, the cost and growth time are still an important concern. In this study, performance of 5% sheep blood agar(SBA) was investigated.
METHODS: Samples from lower respiratory tract(n=617) which were collected at laboratories of Marmara University Hospital and Sureyyapaşa Chest Diseases Hospital were inoculated on ALM, L-J and SBA.
RESULTS: Growth was observed in 38 samples. Thirty six strain were grown on ALM(%5.8),31 on L-J(%5) and only 5 on SBA(%0.8); isolation days of 14.53, 29.09 and 19.2 respectively. In the study period, we also inoculated 108 lower respiratory tract samples which were positive for acid fast bacteria, on ALM, L-J and SBA. For SBA inoculation, samples were seeded after enrichment by incubation in Middlebrook-7H9 broth for 48 hours. Totally, 75 of the samples(%69,4) exhibited growth in ALM, 73(%67,6) on L-J and,72(%66,7) on M-7H9+SBA, requiring isolation time of 14.57 days for ALM, 26.10 days for L-J and, 18.74 days for M-7H9+SBA. Where as difference of isolation time between these media were determined to be statistically meaningful (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: SBA showed comparable growth rates with that of ALM and L-J media and was superior than L-J in respect to isolation time while their costs were similar. According to the results of our study, M-7H9+SBA method might be an alternative for laboratories where automated systems are not available.

Keywords: Mycobacterium, isolation, Sheep Blood Agar


Mycobacterium Türlerinin Alt Solunum Yolu Örneklerinden Basit Besiyerleri ile İzolasyonu ve Maliyet/Etkinlik Analizi

Özgür Yanılmaz1, Güner Söyletir2
1Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüberkülozun laboratuvar tanısında altın standart etkenin izolasyonudur. İzolasyon için en sık kullanılan besiyerleri, Lowenstein-Jensen(L-J) ve otomatize sıvı besiyerleridir(OSB). Ancak bu besiyerleri maliyet ve üretme zamanı açısından sorun olmaya devam etmektedir. Çalışmamızda alternatif olarak %5 koyun kanlı ağarın(KKA) etkinliği araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Marmara Üniversitesi Hastanesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarına mikobakteri kültürü için gelen 617 alt solunum yolu örneği OSB, L-J ve KKA’ya ekildi.
BULGULAR: Örneklerin 38’inde(%6.2) üreme saptanmış, bunların 36’sı OSB (%5.8), 31’i L-J (%5), sadece 5’i KKA (%0.8) ile izole edilmiştir. İzolasyon süreleri sırasıyla 14.53, 29.09 ve 19.2 gün olarak saptanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında, aside dirençli basil saptanan alt solunum yolu örnekleri (n=108) işleme alınmış; standart besiyerlerinin yanı sıra örnekler, KKA’nın yarısına doğrudan diğer yarısına ise Middlebrook 7H9 sıvı besiyerinde 48 saat inkübe edildikten (M-7H9+KKA) sonra ekilmiştir. Örneklerin 75’i OSB (%69.4), 73’ü L-J (%67.6), 72’si ise M-7H9+KKA’da (%66.7) üretilebilmiştir. Doğrudan KKA’ya ekilen sadece bir örnekte (%1) üreme saptanmıştır. İzolasyon süresi OSB’de 14.57 gün iken, L-J’de 26.10 ve M-7H9+KKA’da 18.74 gün olarak saptanmış olup, izolasyon süreleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; mikobakteri izolasyonunda OSB etkin ve hızlı sonuç veren ama maliyeti en yüksek seçenektir. Düşük maliyetli L-J ise geç izolasyon dezavantajına sahiptir. KKA, bakterinin ilk izolasyonunda en düşük etkinliği sergilemekle birlikte, M-7H9 ile zenginleştirme, besiyerini OSB ve L-J ile kıyaslanabilir düzeye çekmiştir. M-7H9+KKA yöntemi maliyet ve etkinlik açısından L-J’ye benzerlik gösterirken süre açısından üstünlük sağlamıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre otomatize sistemlere sahip olamayan laboratuvarlar için M-7H9+KKA yöntemi uygun bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mikobakteri, izolasyon, Koyun Kanlı Agar


Özgür Yanılmaz, Güner Söyletir. Isolation of Mycobacterium Species Using Simple Media Prepared From Lower Respiratory Tract Samples and Analysis of Cost/Effectiveness. . 2020; 12(1): 77-81

Corresponding Author: Özgür Yanılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (27 downloaded)


Copyright © 2020 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale