Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintFemtosecond Laser Assisted LASIK vs SMILE: Refractive Results, Contrast Sensitivity and Corneal Higher Order Aberrations []
. 2019; 11(2): 86-92 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.29484  

Femtosecond Laser Assisted LASIK vs SMILE: Refractive Results, Contrast Sensitivity and Corneal Higher Order Aberrations

Kadir İlker Çankaya1, Dilek Yaşa2, Alper Ağca2, Yusuf Yıldırım2, Ahmet Demirok3
1İnebolu Goverment Hospital, Kastamonu, Turkey
2Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Eye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3İstanbul Medeniyet University, Department of Ophthalmology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare refractive and visual results, corneal aberrations and contrast sensitivity after femtosecond laser assisted laser in situ keratomileusis (f-LASIK) and small incision lenticule extraction (SMILE) for myopia and myopic astigmatism.
METHODS: Patients who underwent f-LASIK in one eye and SMILE in the fellow eye and who have at least 18-months follow-up were included in the study. Spherical equivalent (SE) of manifest refraction, uncorrected distance visual acuity (UDVA), corrected distance visual acuity (CDVA), contrast sensitivity, total higher-order aberrations (HOA), spherical aberration, and trefoil were analyzed preoperatively and postoperatively.
RESULTS: Forty-eight eyes of 24 patients were included. At postoperative 18-month visit, mean SE in f-LASIK and SMILE groups were 0.35±0.27 and 0.32±0.27 D, respectively (p=0.608). UDVA was significantly better in f-LASIK group at 1 month postoperatively (0.01±0.03 and 0.05±0.10 logMAR in f-LASIK and SMILE groups, respectively p=0.026) but there was no statistically significant difference after 1-month visit. Total HOA, SA and coma increased in both groups and the difference between the groups was not statistically significant. At postoperative 18-month visit, mean HOA RMS in f-LASIK and SMILE groups were 0.51±0,10 and 0.52±0,14, respectively (p=0.608). Trefoil increased only in SMILE group and it was significantly higher at 6-, 12 and 18-month visits when compared to f-LASIK group. In both groups, there was no significant change in contrast sensitivity, postoperatively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Refractive results and final visual acuity after SMILE and f-LASIK are comparable. However, visual rehabilitation is faster in patients who underwent f-LASIK. Also, SMILE may induce some HOA more than f-LASIK.

Keywords: contrast sensitivity, myopia, laser in situ keratomileusis, laser corneal surgery


Femtosaniye Lazer Destekli LASIK ve SMILE: ID Refraktif Sonuçlar, Kontrast Duyarlılık ve Korneanın Yüksek Sıralı Aberasyonlarının Karşılaştırılması

Kadir İlker Çankaya1, Dilek Yaşa2, Alper Ağca2, Yusuf Yıldırım2, Ahmet Demirok3
1İnebolu Devlet Hastanesi, Kastamonu
2Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bİlim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Femtosaniye lazer destekli laser in situ keratomileusis (f-LASIK) ve küçük kesiden lentikül ekstraksiyonu (SMILE) cerrahilerini refraktif sonuçlar, görme keskinliği, kontrast duyarlılığı ve korneanın yüksek sıralı aberasyonları açısından karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir gözüne f-LASIK, diğer gözüne SMILE cerrahisi uygulanan ve en az 18 ay takip süresi olan hastalar çalışma kapsamına alındı. Ameliyat öncesi ve sonrasındaki refraktif kusurun sferik eşdeğeri (SE), görme keskinlikleri (GK), kontrast duyarlılık ölçümleri, toplam yüksek sıralı aberasyonlar (HOA), sferik aberasyon (SA), koma ve trefoil çalışma kapsamında değerlendirildi.
BULGULAR: Yirmi dört hastanın 48 gözü çalışma kapsamında değerlendirildi. Ameliyat sonrası 18.ayda ortalama SE f-LASIK ve SMILE gruplarında sırası ile 0.35±0.27 ve 0.32±0.27 idi (p=0.608). Düzeltilmemiş görme keskinlikleri f-LASIK grubunda SMILE grubuna göre 1. ayda anlamlı derecede daha iyiydi (f-LASIK ve SMILE gruplarında sırası ile 0.01±0.03 ve 0.05±0.10 logMAR, p=0.026) ancak daha sonraki kontrollerde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Ameliyat sonrasında toplam HOA, SA ve koma her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı derecede artmıştı ve gruplar arasında bir fark yoktu (18.ayda ortalama toplam HOA RMS f-LASIK ve SMILE gruplarında sırası ile 0.51±0.10 ve 0.52±0.14, p=0.656). Trefoil ise sadece SMILE grubunda artmıştı ve 6. 12. ve 18. Ay muayenelerinde f-LASIK grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti. Kontrast duyarlılık iki grupta da ameliyat öncesine göre anlamlı derecede değişmemişti ve gruplar arasında fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SMILE ve f-LASIK sonrası refraktif sonuçlar ve nihai görme keskinliği benzer olsa da görme rehabilitasyonu f-LASIK sonrası daha hızlıdır. Ayrıca, SMILE cerrahisi bazı yüksek sıralı aberasyonları f-LASIK’e göre daha fazla arttırıyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: kontrast duyarlılığı, lazer korneal cerrahi, lazer in situ keratomilyuzis, miyopi


Kadir İlker Çankaya, Dilek Yaşa, Alper Ağca, Yusuf Yıldırım, Ahmet Demirok. Femtosecond Laser Assisted LASIK vs SMILE: Refractive Results, Contrast Sensitivity and Corneal Higher Order Aberrations. . 2019; 11(2): 86-92

Corresponding Author: Alper Ağca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale