Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintPredictive Factors in Incidental Thyroid Carcinoma: A Retrospective Study []
. 2019; 11(1): 7-12 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.30074  

Predictive Factors in Incidental Thyroid Carcinoma: A Retrospective Study

Orhan Üreyen1, Demet Alay1, Hüseyin Fenercioğlu1, Rafet Güneş Öztürk2, Zehra Hilal Adıbelli3, Enver İlhan1
1Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir, Turkey
2Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Medical Pathology, Izmir, Turkey
3Health Sciences University, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, Clinic of Radiology, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Incidental thyroid carcinoma has increased in recent years but despite of that, there are no specific features has been established for determining these cases. In this study, we aimed to research whether there are specific features for incidental thyroid cancer.
METHODS: Patients who underwent thyroidectomy for nodular goiters due to benign or malignant reasons were divided into 3 groups. Groups are classified as group I: Clinically and radiologically without cancer risk, but operated on due to symptoms, and benign in histopathology of operation specimen; group II: Clinically and radiologically without cancer risk, but operated on due to symptoms, and malignancy in histopathology of operation specimen (incidental group); group III: FNAB malignant/suspicious, operated due to malignancy/ prediagnostic malignancy, surgical histopathology malignant. In addition, group I and group II had FNAB done from nodule with malignancy potential before surgery, and the outcome of FNAB was benign cytology.
RESULTS: There were 51 cases (51%) in group I, 16 (16%) in group II and 33 (33%) in group III. There was no difference in average age between group II and group I and group III(P>0,05). There was a difference in sex between group II and group III(P=0,025). Whether nodule diameter is greater than 20 mm according to ultrasonographic findings was correlated between group II and group III(P=0,005).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Male cases with multiple thyroid nodules over two centimeters, biopsy should be done not only from nodule with malignancy potential but also from other nodules.

Keywords: incidental, thyroid carcinoma, fine needle aspiration biopsy, nodular goiter, ultrasonography


İnsidental Tiroid Karsinomlarında Prediktif Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma

Orhan Üreyen1, Demet Alay1, Hüseyin Fenercioğlu1, Rafet Güneş Öztürk2, Zehra Hilal Adıbelli3, Enver İlhan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsidental tiroid karsinomu son yıllarda artış göstermekte ancak bu artışa rağmen bu olguların saptanması için henüz belirlenmiş spesifik özellikler ortaya konamamıştır. Çalışmamızda insidental tiroid kanseri için spesifik özellik olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Benign ya da malign nedenlerle nodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan olgular 3 gruba ayrıldı. Olgular; grup I: Klinik ve radyolojik olan malignite riski olmayan ancak semptomları nedeniyle ameliyat edilip ameliyat histopatolojisi benign gelenler; grup II: Klinik ve radyolojik olarak malignite düşünülmeyip semptomları nedeniyle ameliyat edilip ameliyat histopatolojisinde malignite görülenler (İnsidental grup), grup III: preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsi(İİAB)’si malign ya da kuşkulu olup malignite tanısı/ ön tanısıyla ameliyat edilip tiroidektomi histopatolojisi malign gelenler olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Ek olarak grup I ve grup II’ye ameliyat öncesi radyolojik olarak en riskli nodülden İİAB yapıldı ve İİAB sonucu benign sitoloji idi.
BULGULAR: Grup I’de 51(%51), grup II’de 16(%16) ve grup III’de ise 33(%33) olgu mevcuttu. Grup II ile grup I ve grup III yaş ortalaması açısından fark yoktu(P>0,05). Cinsiyet açısından grup II ile grup III arasında farklılık görüldü (P=0,025).Ultrasonografi bulgularına göre nodül çapının 20 mm’nin üzerinde olup olmaması grup II ve grup III arasında ilişkili bulundu(P= 0,005).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İki cm üzeri birden çok tiroid nodülü olan özellikle erkek olgularda sadece malignite potansiyeli olan nodülden değil aynı zamanda diğer nodüllerden de biyopsi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnsidental, tiroid karsinomu, ince iğne aspirasyon biyopsisi, nodüler guatr, ultrasonografi


Orhan Üreyen, Demet Alay, Hüseyin Fenercioğlu, Rafet Güneş Öztürk, Zehra Hilal Adıbelli, Enver İlhan. Predictive Factors in Incidental Thyroid Carcinoma: A Retrospective Study. . 2019; 11(1): 7-12

Corresponding Author: Orhan Üreyen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale