Volume : 12 | İssue : 1 | Year : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintVitamin D Levels in Patients with Unexplained Recurrent Pregnancy Loss []
. 2020; 12(1): 28-33 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.30301  

Vitamin D Levels in Patients with Unexplained Recurrent Pregnancy Loss

Cihan Karadağ1, Selçuk Ayas1, Sinem Demircan Karadağ2
1Department Of Obstetrics and Gynecology, Okan University Hospital,i̇stanbul
2Department Of Obstetrics and Gynecology, Medeniyet University, İstanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the Vitamin D levels of patients diagnosed with unexplained recurrent pregnancy loss (RPL).
METHODS: Sixty five patients with RPL were investigated regarding the possible etiology of RPL. All patients underwent an operation called dilatation curretage (D&C) and the material went to genetic examination whether fetus had a cromosomal abnormality. Patients were investigated in terms of inherited and acquired trombophlia. 45 pregnant patients who had a healthy fetus were choosen as a control group. All participants gave blood sample to determine the levels of 25(OH)D, glucose, prolactine, TSH and insuline.
RESULTS: Fourteen of RPL patients had a karyotype abnormality, Twelve patients were diagnosed with trombophilia, 2 patients had a uterin intracavitary abnormalities, 2 patients diagnosed with hypothyroidism and 1 patient diagnosed with Diabetes mellitus. Last of all 34 patients diagnosed with unexplained RPL. The mean 25(OH)D level of unexplained RPL patients was significantly lower than controls (p=0.022). According to ROC curve analysis the cut-off level for 25(OH)D was determined 11 ng/mL. The specifity of the test was%97.8 and the sensitivity of the test was %29.4.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Unexplained RPL patients had lower Vitamin D levels. These results may show the possible role of Vitamin D regarding RPL. Further study is needed to show whether supplemental vitamin D administration can prevent the onset of pregnancy loss.

Keywords: Recurrent pregnancy loss, Vitamin D, Thrombophilia


Açıklanamayan Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Vitamin D Düzeyi

Cihan Karadağ1, Selçuk Ayas1, Sinem Demircan Karadağ2
1Okan Üniversitesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) olan hastalarda Vitamin D düzeyini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Altmış beş TGK tanılı hasta etiyolojiyi belirlemek amaçlı araştırıldı. Tüm hastalara son gebelik kaybıyla beraber dilatasyon küretaj (D&C) yapıldı ve gebelik materyalleri fetusda kromozomal anomali olup olmadığını belirlemek amaçlı genetik araştırmaya yönlendirildi. Tüm hastalarda olası kalıtsal ve kazanılmış trombofili varlığı ve olası endokrinopati varlığı araştırıldı. Kontrol grubu olarak 45 sağlıklı gebeliği olan hasta belirlendi. Tüm katılımcılar 25(OH)D, glukoz, prolaktin, TSH ve insülin seviyelerini belirlemek amaçlı kan örneği verdi.
BULGULAR: Ondört TGK tanılı hastanın D&C materyalinin incelenmesi sonucunda fetal kromozom anomalisi saptandı. Trombofili tanısı 12 hastaya konuldu. 2 hastada intrakaviter anomali saptandı. 2 hasta hipotroidi 1 hastada yüksek kan şekeri saptandı. Geriye kalan 34 hasta açıklanamayan TGK hastası olarak değerlendirildi. Açıklanamayan TGK tanılı hastalarda ortalama 25(OH)D seviyeleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p=0.022). ROC curve analizi sonucunda 25(OH)D için cut-off değer 11 ng/mL olduğu görüldü. Spesifite %97.8 sensitivite %29.4 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açıklanamayan TGK hastaları düşük Vitamin D seviyelerine sahipler ve bu sonuç Vitamin D nin olası gebelik kayıplarında rolü olabileceğini gösterebilir. Vitamin D replasmanının açıklanamayan TGK tanısı almış hastalarda olası gebelik kaybını önleyip önlemediğini gösteren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan Gebelik Kaybı, Vitamin D, Trombofili


Cihan Karadağ, Selçuk Ayas, Sinem Demircan Karadağ. Vitamin D Levels in Patients with Unexplained Recurrent Pregnancy Loss. . 2020; 12(1): 28-33

Corresponding Author: Cihan Karadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (64 accesses)
 (26 downloaded)


Copyright © 2020 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale