Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintKIM1 and NGAL Expression in Patients with Multiple Myeloma and Clinicopathological Significance []
. 2019; 11(2): 93-97 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.36349  

KIM1 and NGAL Expression in Patients with Multiple Myeloma and Clinicopathological Significance

Dudu Solakoğlu Kahraman1, Gülden Diniz1, Özge Kaya1, Cengiz Ceylan2
1Health Sciences University İzmir Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pathology, İzmir
2Health Sciences University İzmir Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Hematology, İzmir

INTRODUCTION: Renal failure is a common complication of patients with multiple myeloma (MM). In patients with MM, serum and urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and kidney damage molecule-1 (KIM1) are two new renal damage biomarkers useful for detecting acute renal failure at an early stage. In our study, we aimed to investigate the presence of KIM1 and NGAL expression in tissue in patients with bone marrow biopsy and to evaluate its clinical significance.
METHODS: Our study series consisted of 67 patients diagnosed as multiple myeloma in the pathology department of our hospital between 2010-2017. Clinically, patients with renal failure were identified. The presence of NGAL and KIM1 protein expression was evaluated immunohistochemically in paraffin block sections of patients.
RESULTS: Of the patients, 29 (43.3%) were female and 38 (56.7%) were male. They were between 35 and 87 years of age and the mean age was 65.4 ± 10 years. Most of the patients had complaints of bone and body aches, weakness. 64.2% of the patients had symptoms due to acute kidney injury. NGAL and KIM1 expression were not detected in any of the neoplastic cells in MM patients. But NGAL positive neutrophils were detected in the tumor of four cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These two biomarkers are useful in detecting acute renal injury at an early stage which increase in serum and urine of patients with MM. Absence of them in neoplastic cells may indicate that the tumor does not expres these markers. However further studies are needed to validate these preliminary observation.

Keywords: NGAL, KIM1, Multiple Myeloma


Multipl Myelomlu Hastalarda KIM1 ve NGAL ID Ekspresyonu ve Klinikopatolojik Önemi

Dudu Solakoğlu Kahraman1, Gülden Diniz1, Özge Kaya1, Cengiz Ceylan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Bölümü,İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Hematoloji Kliniği,İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek yetmezliği, multipl myelomlu (MM) hastaların sık görülen bir komplikasyonudur. MM’lu hastalarda serum ve idrarda nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) ve böbrek hasarı molekülü-1(KIM1), akut böbrek yetmezliğini erken aşamada saptamada, faydalı olan iki yeni renal hasar biyobelirleyicileridir. Çalışmamızla, kemik iliği biyopsisinde MM tanısı alan hastalarda, dokuda KIM1 ve NGAL protein ekspresyon varlığını araştırmak ve klinik önemini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma serimizi, hastanemiz patoloji bölümünde 2010-2017 yılları arasında multipl myelom tanısı almış 67 hasta oluşturmaktadır. Klinik olarak böbrek yetmezliği olan hastalar belirlenmiştir. Hastaların parafin blok kesitlerinde, immunohistokimyasal olarak NGAL ve KIM1 protein ekspresyon varlığı değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların 29’u (%43,3) kadın, 38’i (%56,7) erkekti. Yaşları 35 ile 87 arasında olup, ortalama 65,4±10 yıl idi. Hastaların büyük kısmında kemik ve vücut ağrıları, halsizlik sık görülen şikayetti. Hastalarda % 64,2 gibi yüksek oranında akut böbrek hasarına bağlı semptomlar vardı. MM hastalarının hiçbirinde neoplastik hücrelerde NGAL ve KIM1 ekspresyonu saptanmadı. Ancak dört olguda tümörde NGAL pozitif myeloid hücreleri gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu iki biyobelirteç, serum ve idrarda MM’lu hastalarda akut böbrek hasarını erken aşamada saptamada faydalıdır. Neoplastik hücrelerdeki yokluğu, tümörün bu belirteçleri eksprese etmediğini gösterebilir. Ancak bu ön gözlemin doğrulanması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: NGAL, KIM1, Multipl Myelom


Dudu Solakoğlu Kahraman, Gülden Diniz, Özge Kaya, Cengiz Ceylan. KIM1 and NGAL Expression in Patients with Multiple Myeloma and Clinicopathological Significance. . 2019; 11(2): 93-97

Corresponding Author: Dudu Solakoğlu Kahraman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale