Volume : 12 | İssue : 1 | Year : 2020



ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

















Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of Print







Assessment of the Polypoid Lesions Deteced in Upper Gastrointestinal System Endoscopies []
. 2020; 12(1): 63-68 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.38981  

Assessment of the Polypoid Lesions Deteced in Upper Gastrointestinal System Endoscopies

Onur Olgaç Karagülle1, Erkan Yavuz2
1Department Of General Surgery, Ergani State Hospital,Diyarbakır
2Department Of General Surgery, Bağcılar Traning And Research Hospital,i̇stanbul

INTRODUCTION: The aim of this retrospective study was to enlighten which types of polypoid lesions are encountered during the endoscopy of upper gastrointestinal (GIS) and how to manage with these polypoid lesions.
METHODS: Upper gastrointestinal system endoscopies carried out in a total of 301 patients between the dates of January 2015- January 2018 in our endoscopy unit of the department of general surgery were evaluated.Detecting the polypoid lesions,data of all patients who undergone polypectomy or biopsy during the endoscopy procedure were examined in terms of the location,size and number of lesions,the histopathological characteristics and Helicobacter pylori (Hp) positivity.
RESULTS: A single polypoid lesion in 234 patients and multipolypoid lesions in 77 patients were detected,and polypectomy was applied to these patients.Histopathologically, 40.19(%) of 301 polypoid lesions were defined as true polyps,and 251 of them were detected in stomach.Lesions smaller than 1 cm were generally highly reactive polypoids while the reactive polypoids were mostly observed in Hp positive cases.Considering the locations of lesions, non-neoplastic polypoids were mostly found in the cardia and antrum.Comparing the number of fundic and hyperplastic polyps,the only difference was found in the chronic active and inactive gastritis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To define true or reactive polps histopathologically in examination of the polypoids during upper GIS endoscopies gains importance in follow up patients in terms of neoplastic transformation.In fact,neoplastic potential these lesions are important to be evaluated according to the location in upper GIS in addition to their sizes,however,further studies with larger samples are needed to clear the issue.

Keywords: upper gastrointestinal tract, endoscopic surgical procedures, histopatology, polypoid lesion


Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinde Saptanan Polipoid Lezyonların Değerlendirilmesi

Onur Olgaç Karagülle1, Erkan Yavuz2
1Ergani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Diyarbakır
2Bağcılar Eğtim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,i̇stanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu retrospektif çalışmadaki amacımız bir endoskopistin üst GİS sistemi endoskopisi yaparken ne tip polipoid lezyonlar ile karşılaşacağı ve karşılaştığı polipoid lezyonları nasıl yöneteceğine dair ışık tutmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel cerrahi endoskopi ünitesinde 2015 Ocak - 2018 Ocak tarihleri arasında yapılan üst GİS sistem endoskopileri retrospektif olarak incelendi. Endoskopik işlemde polipoid lezyon saptanarak polipektomi veya biyopsi yapılmış 301 hastaya ait veriler lezyonların yerleşim yeri,boyutu,sayısı,histopatolojik özelliği ve Hp pozitifliği açısından incelendi.
BULGULAR: 234 hastada tek polipoid lezyon, 77 hastada multiplpolipoid lezyon saptanarak polipektomi yapıldığı izlendi.Histopatolojik olarak incelendiğinde 301 polipoid lezyonun % 40,19’unda gerçek polip yapısı izlenmiş, bunların 251 tanesi midede görülmüştür.1 cm’den daha küçük lezyonlar daha çok reaktif polipoidler iken, H. pilori (+) vakalarında yine daha çok reaktif polipoidler görülmüştür Neoplastik ve non-neoplastik olarak raporlanan lezyonların lokalizasyonu değerlendirildiğinde kardiada ve antrumda yer alanlarda daha çok non-neoplastik polipoidlerin bulunduğu kaydedilmiştir.Fundik ve hiperplastik poliplerin sayıları karşılaştırıldığında tek farkın kronik aktif ve inaktif gastritlerde olduğu bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üst GİS endoskopileri sırasında izlenen polipoid lezyonların histopatolojik olarak gerçek ya da reaktif polip olarak tanımlanması, neoplazi dönüşümü açısından hastaların takibinde önem kazanmaktadır. Ayrıca bu lezyonların, boyut dışında üst GİS sistemde bulundukları lokalizasyonlarına göre neoplastik potansiyelini değerlendirilmek önemli olmakla beraber daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: üst gastrointestinal sistem, endoskopik cerrahi işlemler, histopatoloji, polipoid lezyon


Onur Olgaç Karagülle, Erkan Yavuz. Assessment of the Polypoid Lesions Deteced in Upper Gastrointestinal System Endoscopies. . 2020; 12(1): 63-68

Corresponding Author: Onur Olgaç Karagülle, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (56 accesses)
 (32 downloaded)






Copyright © 2020 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale