Volume : 11 | İssue : 3 | Year : 2019ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Current Issue Archive Most Accessed Articles Ahead of PrintEvaluation Of The Effectiveness Of Colon Cancer Screening Program Conducted in Our Region []
. 2019; 11(1): 31-36 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.52523  

Evaluation Of The Effectiveness Of Colon Cancer Screening Program Conducted in Our Region

Yasin Kara, İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
İstanbul Health Sciences University, Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital General Surgery Clinic, İstanbul

INTRODUCTION: In order to search the success and efficacy of Colon cancer screening program (CCSP), we aimed to evaluate the colonoscopic results of FOBT positive consecutive 300 individuals that have been refered to our clinic within the scope of screening program.
METHODS: Demographic features, colonoscopic findings, pathologic results, final diagnosis and treatment results of individuals examined retrospectively.
RESULTS: A hundred-eighty (60%) individuals were women and hundred-twenty (40%) were men. The mean age of the individuals was 56 (50-70) years. Colorectal carcinoma (CRC) was detected in 12 (4%) patients. İn one patient tubulovillous adenoma with high grade dysplasia (HGD) in broad based sessile polyp was detected. İn these thirteen patients, in early stage, laparoscopic surgery with oncologic principles was applied. Precancerous adenomatous polyps were detected in 120(%40) of cases, 30 (10%) of which were consisted of HGD. In 42 individuals, benign anorectal diseases (fissure, hemorrhoids) were detected. Twentyseven (9%) individuals had diverticulosis. According to pathologic results, nine (3%) patients were diagnosed as ulcerative colitis and nineteen (6.3%) patients as nonspecific colitis. Eighty-eight individuals (29.3%) were reported as normal colonoscopic findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thirteen patients have been diagnosed in early asymptomatic CRC stage and received early curative surgery. İn hundred and twenty cases, curative polypectomy has been applied to precancerous adenomatous polyps and these all were taken to colonoscopic follow up. We believe that by the way of dissemination of usage and effective application of CCSP, early diagnosis and treatment rates will increase and mortality and morbidity of CRC will be decreased.

Keywords: Colorectal cancer screening program, fecal occult blood test, colonoscopy screening, colonic polyp


Bölgemizde Yürütülen Kolon Kanser Tarama Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Yasin Kara, İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolon kanseri tarama programı (KKTP) kapsamında birinci basamaktan kliniğimize yönlendirilen herhangi bir şikayeti olmayıp GGK pozitifliği saptanan ardışık 300 olguya yapılan kolonoskopi sonuçları ile Sağlık Bakanlığınca bölgemizde yürütülen KKTP’nin etkinliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya alınan bireylerin demografik özellikleri, kolonoskopi bulguları, patolojik tanıları ve tedavi sonuçları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların 180’i kadın (%60), 120’si (%40) erkekti. Yaş ortalaması 56 (50-70) idi. Oniki hastada (%4) kolorektal kanser (KRK) tespit edildi. Bir hastada geniş tabanlı, sesil polipte yüksek grade displazili, tübülovillöz adenom saptandı. Bu 13 hastaya erken evrede laparoskopik olarak onkolojik prensiplere uygun cerrahi uygulandı. Toplamda 120 olguya prekanseröz adenomatöz polipler nedeni ile polipektomi uygulandı; bunların 30’unda (%10) yüksek gradeli displazi (YGD) saptandı. Kırkiki olguda (%14) benign anorektal hastalıklar (BAH) (fissür, hemoroid vs.) saptandı. Yirmiyedi (% 9) olguda divertiküler hastalık tespit edildi. Patoloji sonucu ile 9 olguya (%3) ülseratif kolit ve 19 olguya (% 6.3) nonspesifik kolit tanısı konuldu. Seksensekiz olguda (%29.3) normal kolonoskopik bulgular rapor edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Asemptomatik safhada kolon kanseri saptanan oniki ve bir geniş tabanlı YGD’li sesil polipli, olguya erken evrede cerrahi uygulanmıştır. Yüzyirmi olguda prekanseröz adenomatöz poliplere, polipektomi uygulanmış ve kolonoskopik takibe alınmıştır. Türkiyede KKTP’nin yaygınlaştırılması, etkin uygulanması ile erken teşhis ve tedavi oranlarının artacağı aynı zamanda KRK mortalite ve morbiditesinde önemli azalma olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser tarama programı, gaitada gizli kan, tarama kolonoskopisi, kolon polibi


Yasin Kara, İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı. Evaluation Of The Effectiveness Of Colon Cancer Screening Program Conducted in Our Region. . 2019; 11(1): 31-36

Corresponding Author: Yasin Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Medical Journal. All rights reserved. LookUs & Online Makale