Cilt No : 11 | Sayı : 2 | Yıl : 2019ISSN 2148 - 273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki MakalelerNon-ST elevasyonlu myokard infarktüslü hastalarda myokard performans indeksi ve ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki []
. 2016; 8(1): 35-40 | DOI: 10.5222/iksst.2016.035  

Non-ST elevasyonlu myokard infarktüslü hastalarda myokard performans indeksi ve ejeksiyon fraksiyonu arasındaki ilişki

Samet Sayılan1, Yıldız Okuturlar1, Mehmet Burak Aktuğlu2, Kazım Korkmaz3, Bülent Demir4, Aylin Aydın5
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği,istanbul
2Haseki Eğit Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği,istanbul
3Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü,istanbul
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,istanbul
5Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü,kırklareli

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Akut Myokard İnfarktüsü (AMİ) geçirmiş hastalarda myokard performans indeksi (MPİ) önemli bir prognostik parametredir. Bu çalışmada kardiovasküler hastalıklarda prognozu etkileyen bir risk faktörü olan MPİ ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) arasındaki ilişkiyi inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: 2010 Ekim ve Kasım ayları arasında hastanemizde yatan non- ST elevasyonlu AMİ olan 35 hastayı inceledik. MPİ’ nin sayısal değerini elde etmede pulsed doppler ekokardiyografi kullanıldı.
BULGULAR: Ortalama MPI düzeyi 0,45±0,15 olarak bulundu. MPİ ile yaş (p=0,430), boy (p=0,993) ve EF (p=0,451) arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Diyabetes mellitus’u olan ve olmayan hastalara ilişkin, yaş (p=0,959), MPİ (p=0,986), boy (p=0,888) ve EF (p=0,355) değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Hipertansiyon (HT) ve yaş (P=0,01) arasında yüksek anlamlı bir ilişki saptandı ancak HT ve boy (p=0,154), MPİ (p=0,205) ve EF (p=0,837) arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Sonuç olarak, çalışmamızda non-ST elevasyolu AMİ’li hastalarda MPİ ile hipertansiyon, diabetes mellitus, yaş, EF ve boy arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Hasta sayısının az olması ve hastaların akut dönemde gözlem altında olmalarına rağmen kronik dönem için izlem eksikliğinin olması bunun nedeni olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut Myokard İnfarktüsü (AMİ), Sol Ventrikül (LV), Ejeksiyon Fraksiyonu (EF), Myokard Performans İndeksi (MPİ)


The relationship between myokard performance index and ejection fraction in patients with non-ST elevation myokardial infarction

Samet Sayılan1, Yıldız Okuturlar1, Mehmet Burak Aktuğlu2, Kazım Korkmaz3, Bülent Demir4, Aylin Aydın5
1Department Of İnternal Medicine,bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital,i̇stanbul,turkey
2Department Of İnternal Medicine,haseki Education And Research Hospital,istanbul,turkey
3Department Of Cardiology,haseki Education And Research Hospital,istanbul,turkey
4Department Of Cardiology,bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital,i̇stanbul,turkey
5Department Of Nursing,kırklareli University,kırklareli,turkey

INTRODUCTION: OBJECTIVE: Myocardial performance index (MPI) is an important prognostic parameter in patients suffering from Non-ST with myocardial infarction (AMI). In this work, we aimed to investigate the relationship between MPI, which is a risc factor affecting the prognosis in cardiovascular diseases, and the ejection fraction (EF).
METHODS: We examined 35 AMI patients with non ST-elevation in our hospital between October-November 2010. We used pulsed doppler echocardiography to obtained the numerical value of MPI.
RESULTS: Mean MPI value was found 0.45 ± 0.15. There were no significant relationship between MPI and age (p=0,430), height (p=0,993) and EF (p=0,451). Regarding the patients with and without diabetes mellitus, no statistical significance was detected for age (p=0,959), MPI (p=0,986), height (p=0,888) and EF (P=0,355) values. High significance was obtained between HT and age (p<0,01), however no significant difference was detected between HT and height (p=0,154), MPI (p=0,205) and EF (p=0,837).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Our work revealed no significant relationship between MPI and hypertension, diabetes, age, EF and height for AMI patients with non-ST elevation. The reason for this may be due to the small number of patients and the lack of follow-up in chronic period even though the patients were under observation in acute period.

Keywords: Acute Myocardial İnfarction (AMI), Left Ventricul (LV), Ejection Fraction (EF), Myocardial Performance Index (MPI)


Samet Sayılan, Yıldız Okuturlar, Mehmet Burak Aktuğlu, Kazım Korkmaz, Bülent Demir, Aylin Aydın. The relationship between myokard performance index and ejection fraction in patients with non-ST elevation myokardial infarction. . 2016; 8(1): 35-40

Sorumlu Yazar: Samet Sayılan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2019 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale